Meteen naar de inhoud

Roxy maakt gebruik van cookies om je te kunnen informeren over specifieke diensten en promoties. Door verder op de Roxy website te surfen, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie en cookies instellen.

Sluiten

 • LEVERING -

  VOOR ALLE BESTELLINGEN VANAF €25 - MEER INFO

 • SLUIT JE BIJ ONS AAN

  VOOR DE ROXY MAKE WAVES. MOVE MOUNTAINS TOUR! - KLIK HIER

Startpagina > > Klantenservice

Voorwoord

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd “deze Overeenkomst”) die gelden voor de bestellingen zoals worden geplaatst op de www.roxy-netherlands.nl website (de “Website”) worden hierbij aangegaan tussen:

 

1. PUKALANI B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht volgens de wetgeving van Nederland, met haar hoofdzetel op 1013 BE Amsterdam, Nederland, Archangelkade 30b, met btw-nummer NL 8075 19 819 B01 en vertegenwoordigd door dhr. Nicolas Foulet (hierna genoemd “Quiksilver “, “Wij”, “Ons”, “Onze” of de “Verkoper”); en

2. Elke natuurlijke persoon die op strikt persoonlijke basis en niet voor commerciële, charitatieve of handelsdoeleinden, noch voor het doel van wederverkoop of overdracht zij het gratis of in ruil voor waardering (hierna genoemd “Gebruiker”, “Jij”, “Jouwof de “Klant(en)”) een bestelling plaatst via de website voor goederen die de verkoper te koop aanbiedt op de website (hierna genoemd de “Bestelling(en)”).
 
Aan de verkoper en de klant zal afzonderlijk worden gerefereerd als “Partij” en gezamenlijk als de “Partijen" voor toepassing van deze overeenkomst.
 
Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant dat zijn relatie met de verkoper met betrekking tot de voorbereiding, de beëindiging en uitvoering van een bestelling geregeld is in deze overeenkomst alsmede in de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de website, die van toepassing zijn op elke bestelling en die samen met deze overeenkomst worden geacht één enkel samenhangend geheel te vormen inzake de relatie tussen de partijen met uitsluiting van enige vorige versie van contractuele voorwaarden die beschikbaar zou zijn op de website en enige bepalingen en voorwaarden van de klant.
 
ARTIKEL 1. Doel, toepasselijk recht en grondgebied

1.1. Doel

Deze overeenkomst omvat de bepalingen en voorwaarden tussen de verkoper en de klant inzake de verkoop van goederen zoals aangeboden door de verkoper op de website. Deze overeenkomst regelt de voorwaarden waaronder bestellingen worden geplaatst, betaald, gevolgd en bezorgd, en waar van toepassing, de garanties die eventueel van toepassing zijn op bestellingen en het recht van de klant om plaatsing van een bestelling van gedachten te veranderen, en voldoen aan de bepalingen in deze overeenkomst en de wettelijke bepalingen betreffende deze overeenkomst.
 
De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De geldende verkoopvoorwaarden voor de relatie tussen de partijen met betrekking tot een bestelling zal de versie zijn die op het moment van de plaatsing van de bestelling online stond en die uitdrukkelijk werd aanvaard door de klant bij het plaatsen van de bestelling, en de verkoopvoorwaarden die deze overeenkomst vormen zoals omschreven in het voorwoord.
 
1,2. Toepasselijk recht en beslechting van geschillen De website, deze overeenkomst en alle bestellingen die via de website worden geplaatst, alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door het Nederlands recht. Elk geschil in verband met de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.
 
1,3. Grondgebied

Bestelling die worden geplaatst op de website kunnen alleen rechtsgeldig worden gesloten tussen de verkoper en een klant die in Nederland woont, en waaraan de bestelling zowel gefactureerd en geleverd moet worden.
 
In het geval dat de klant buiten het bovengenoemde grondgebied woont, kan deze geen rechtsgeldige bestelling via de website plaatsen.
 
ARTIKEL 2. Bestellingen

2.1. Het plaatsen van een bestelling
 
Tijdens de bestelprocedure zal de verkoper de klant verzoeken te bevestigen dat de bestelling correct is voordat de klant doorgaat naar de kassa. Indien de bestelling niet correct is, kan de klant de bestelling opnieuw bekijken en de fout corrigeren voordat deze de bestelling naar de verkoper verstuurt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant te verzekeren dat de bestelling correct is.
 
Door het plaatsen van een bestelling op de website, bevestigt de klant dat:

hij/zij de goederen niet koopt voor commerciële doeleinden als verkoper; hij/zij woont in een gebied zoals genoemd in artikel 1.3; en de informatie die is verstrekt door de klant tijdens de bestelprocedure (met inbegrip van maar niet beperkt tot de titel, voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, bezorg- en factuuradres) juist en volledig is.
 
2,2. De aanvaarding van deze overeenkomst door de klant

De klant dient deze overeenkomst te lezen en uitdrukkelijk te accepteren alvorens een bestelling op de website te plaatsen. Klanten kunnen deze overeenkomst, die betrekking heeft op hun bestelling, opslaan en afdrukken. Wanneer klanten gereed zijn om een bestelling af te ronden, kunnen zij een overzicht van deze bestelling afdrukken.

2,3. De aanvaarding van de bestelling door de verkoper

De verkoper vervult uitsluitend bestellingen die zijn ontvangen via de website van klanten die in het gebied wonen zoals hierboven genoemd in artikel 1.3, mits dergelijke bestellingen moeten worden afgeleverd in het gebied waar de klant woont en op voorwaarde dat elke bestelling niet meer bedraagt dan 1.500,00 euro's (€).
 
Zodra de verkoper een bestelling ontvangt van de klant, verstuurt de verkoper (afhankelijk van of de goederen beschikbaar zijn) een bericht met een gedetailleerde bestellingsbevestiging aan de klant met vermelding van het totale bedrag dat aan de klant wordt gefactureerd met inbegrip van alle belastingen, alsmede het bedrag van de btw die in rekening wordt gebracht en de voorwaarden voor verzending die op de bestelling van toepassing zijn (de “Bevestiging”). Behoudens artikel 4.2.1 verwoordt deze bevestiging de aanvaarding van de verkoper van de bestelling die door de klant werd geplaatst.

Alle goederen en de prijzen daarvan zijn uitsluitend van toepassing op bestellingen die door de klant werden geplaatst zo lang deze zichtbaar waren op de website tijdens de plaatsing van een bestelling door een klant.
 
De verkoper bericht de klant onmiddellijk per e-mail in het geval dat bepaalde goederen die onderdeel uitmaken van een bestelling niet beschikbaar blijken te zijn op het tijdstip dat de bestelling door de klant werd geplaatst. In dergelijke gevallen wordt het te factureren bedrag voor de bestelling van de klant opnieuw berekend en de klant zal het bedrag voor de niet beschikbare goederen worden vergoed. In het geval dat alle door de klant bestelde goederen niet beschikbaar zijn, dan wordt de klant er per e-mail van verwittigd dat de verkoper de bestelling niet kan aanvaarden en zal de klant voor het totale bedrag van de bestelling worden vergoed. Het niet aanvaarden door de verkoper van de bestelling van de klant geeft geen recht tot compensatie voor de klant op basis van het niet beschikbaar zijn van de verwachte goederen. Het staat de klant vrij om een nieuwe bestelling op de website te plaatsen voor andere wel beschikbare goederen.
 

ARTIKEL 3. Omschrijving van de goederen en geldende prijzen

3.1. Omschrijving van de goederen
 
De klant kan, voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling, de hoofdkenmerken bekijken van de artikelen die hij/zij voornemens is op de website te bestellen. Echter, de klant erkent dat de afbeeldingen van de goederen uitsluitend voor illustratieve doeleinden zijn bestemd.

3,2. Geldende prijzen
 
Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant de prijzen en omschrijvingen van de goederen die te koop worden aangeboden op de website.
 
De prijzen die naast elk te koop aangeboden item worden genoemd, worden vermeld in euro's (€) en zijn inclusief btw, echter exclusief de kosten voor verzending en bezorging. De prijzen van de goederen die onderdeel uitmaken een bestelling zijn inclusief btw op de datum van bestellen, tegen het btw-tarief zoals toegepast in het gebied waar de klant woont en waar de bestelling wordt bezorgd.
 
De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopprijzen van zijn goederen op elk gewenst moment te wijzigen. In het geval dat een of meer belastingen of verplichte heffingen worden opgelegd of van tijd tot tijd worden gewijzigd, hetzij naar boven of naar beneden, kunnen dergelijke wijzigingen worden doorberekend als onderdeel van de verkoopprijs van de goederen die op de website worden aangeboden.
 
Echter, de verkoper brengt de klant uitsluitend de aan de klant opgegeven prijzen en belastingen in rekening zoals is beschreven in de bevestiging. Bovendien zullen klanten worden geïnformeerd over de kosten van de verzending en aflevering van hun bestellingen bij het controleren van hun winkelmandjes en bij het plaatsen van hun bestellingen.

3,3. Kortingen

Speciale aanbiedingen, promoties en kortingsbonnen (hierna genoemd de “Kortingen”) zullen uitsluitend geldig zijn tijdens de geldigheidsperiode en onder de voorwaarden van elke aanbieding. Kortingen kunnen onder geen beding worden omgezet in een geldbedrag die terug te betalen of te betalen is aan de klant.

Kortingen mogen uitsluitend worden gebruikt door de klant aan wie zij zijn toegekend en zullen niet overdraagbaar zijn aan derden. Zij zullen worden afgetrokken van het bedrag van de bestelling van de klant met inbegrip van btw, echter exclusief de kosten voor de verzending en bezorging van de bestelling. Tenzij anders vermeld in een specifieke aanbieding met korting, is het klanten niet toegestaan gebruik te maken van verschillende cumulatieve kortingen bij het plaatsen van een bestelling.
 
Indien de klant meldt dat hij/zij gelijktijdig in het bezit is van diverse kortingen op de website, kan de klant uitsluitend het hoogste kortingsbedrag voor dezelfde bestelling gebruiken.

3,4. Aankoopvouchers

Aankoopvouchers die door een klant gedurende een voorgaande aankoop van goederen van Roxy zijn verkregen (hierna genoemd de “Aankoopvouchers”) mogen uitsluitend door de klant worden gebruikt en zijn niet overdraagbaar aan derden. Zij zullen uitsluitend geldig zijn behoudens de bepalingen en voorwaarden die zijn vastgesteld door Roxy en gepubliceerd aan de klant, zoals die die betrekking hebben op hun geldigheidsperiode, en kunnen uitsluitend worden ingewisseld tegen goederen. Tenzij anders bepaald voor een bepaalde aankoopvoucher, kunnen aankoopvouchers niet cumulatief worden gebruikt samen met een andere aankoopvoucher of met een korting. Aankoopvouchers mogen onder geen beding worden omgezet naar hun equivalent in contanten en worden betaald of terugbetaald aan de klant.
 
De waarde van een aankoopvoucher moet volledig worden gebruikt en verbruikt als onderdeel van een enkele bestelling en mag derhalve niet worden verdeeld over meerdere bestellingen.
 
In het geval dat de waarde van een aankoopvoucher inclusief btw lager is dan de waarde van de goederen die de klant wil bestellen, echter exclusief de kosten voor verzending en bezorging, moet de klant het verschil tussen deze twee bedragen alsmede de kosten voor verzending en bezorging van de bestelde goederen betalen.
 
In het geval dat de waarde van een aankoopvoucher inclusief btw hoger is dan de waarde van de goederen die de klant wil bestellen, echter exclusief de kosten voor verzending en bezorging, dan zal de bestelling niet worden geaccepteerd en de klant zal de optie worden aangeboden door te gaan met winkelen door aanvullende items te selecteren.
 
In het geval dat de waarde van een aankoopvoucher inclusief btw gelijk is aan de waarde van de goederen die de klant wil bestellen, echter exclusief de kosten voor verzending en bezorging, dan zal de bestelling van de klant worden geaccepteerd en de klant zal uitsluitend de kosten voor verzending en bezorging van de bestelde goederen moeten betalen.

Indien een bestelling om welke reden dan ook niet wordt geaccepteerd door de server voor validering van de elektronische betaling, wordt de aankoopvoucher gedurende een periode van 72 (tweeënzeventig) uur geblokkeerd voor gebruik. Zodra deze periode is verstreken, wordt de aankoopvoucher opnieuw geactiveerd en kan vervolgens door de klant worden gebruikt om een nieuwe bestelling te plaatsen.

 
ARTIKEL4. Betalingsvoorwaarden
 
4.1. Valuta van de betaling
De gebruikte valuta voor het betalen van de bestellingen is de euro (€).

4,2. Betalingsvoorwaarden
De klant moet bij het plaatsen van de bestelling voor de goederen betalen. De klant kan met de volgende kaarten online betalen voor zijn/haar bestellingen: Carte Bleue, Visa en Mastercard, en door het verstrekken van zijn/haar kaartnummer en de vervaldatum, alsmede de vermelding van de drie laatste cijfers van het nummer dat op de achterzijde van zijn/haar kaart staat aangegeven.
 
Een onmiddellijke terugbetaling op de bankrekening van de klant in het geval van niet beschikbaar zijn van de goederen geeft geen enkel recht tot compensatie aan de klant.
 
4.2.1 Gegevens die zijn verwerkt door de verkoper
Bij het betalen voor een bestelling, geeft de klant de verkoper een stilzwijgende garantie dat hij/zij beschikt over de vereiste autorisatie om de betalingsmethode te gebruiken die hij/zij heeft geselecteerd bij het plaatsen van zijn/haar bestelling. Elke bevestiging zoals afgegeven door de verkoper is onder voorbehoud van de goedkeuring van de betaling van de klant door de desbetreffende server voor de validering van de elektronische betaling. In het geval dat de bank van de klant de betaling verwerpt, wordt de bestelling niet geaccepteerd en bestaat er geen verplichting voor de verkoper om de goederen te verzenden. Als onderdeel van de maatregelen die worden genomen om fraude via het internet te voorkomen, is de verkoper gerechtigd om informatie te verzenden met betrekking tot de bestelling en de betaalmethode van de klant aan derden voor verificatiedoeleinden.
 
De verkoper verricht de controle van alle bestellingen die zijn gevalideerd op de website in samenwerking met de bank die belast is met de verwerking van elektronische betalingen. Aldus kan de verkoper alle bestellingen verifiëren waarvan het afleveradres niet overeenkomt met het factuuradres van de klant. Zodoende kan de verkoper de klant vragen om nadere informatie en eventueel vereiste documenten te verstrekken om verder te gaan met de bestelling: bewijs van het feit dat de klant en/of de persoon waarvan de naam werd verstrekt zich inderdaad op het afleveradres bevindt, de bankgegevens van de klant, enz. Deze verzoeken zullen ofwel per e-mail dan wel telefonisch aan de klant worden gecommuniceerd.
 

De bankrekening die is gekoppeld aan de betaalmethode die door de klant wordt gebruikt, wordt gedebiteerd zodra de klant de bestelling heeft afgerond op de website. De verkoper is gerechtigd een bestelling en/of een levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard of verwerkingsfase daarvan, indien eventuele bedragen die door de klant zijn verschuldigd niet zijn betaald of indien er eventueel andere problemen zijn ontstaan bij de betaling van de klant. In het geval dat een klant verzuimd heeft te betalen of te laat heeft betaald voor een deel van een vorige bestelling of de bestelling in zijn geheel, kunnen eventuele vervolgbestellingen die door de klant worden geplaatst worden geweigerd en eventuele lopende leveringen voor de klant worden opgeschort. De verkoper zal de klant over deze situatie inlichten.

4.2.2 Gegevens verwerkt door de bank die de betalingen verwerkt
Met het oog op de waarborging van de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle betalingen die via de website worden gemaakt, worden de gegevens van de bankkaarten van de klant gecodeerd met gebruik van het SSL (Secure Socket Layer) protocol terwijl deze via het internet worden verzonden.

De bij de bestelling vermelde gegevens worden verwerkt door Ogone en CIC, een Franse bank, op basis van haar exclusieve bevoegdheid, om de betaling voor de bestelling te autoriseren en de banktransactie te analyseren als onderdeel van de maatregelen ter bestrijding van fraude met creditcards.
 
In het geval dat zich een incident voordoet bij de betaling met betrekking tot het frauduleus gebruik van een bankkaart, worden de vermelde gegevens op de overeenkomstige bestelling opgenomen in een dossier betreffende incidenten bij betalingen dat door de Ogone en CIC bank (en PayPal indien van toepassing) wordt aangehouden. Alle verkeerde of onjuiste verklaringen alsmede alle anomalieën kunnen tevens specifiek door de bank worden behandeld.
 
 
ARTIKEL 5. Levering

Om veiligheidsredenen, en in een poging fraude met bankkaarten te voorkomen, moeten het factuur- en afleveradres een bepaalde bestelling op hetzelfde grondgebied zijn gelegen, hetgeen tevens het grondgebied moet zijn zoals hierboven vermeld in artikel 1.3.
 
De bestelde goederen zullen op het postadres worden afgeleverd door de transportondernemer zoals vermeld op de bevestiging. De geschatte afleverdatum wordt op de bevestiging vermeld afhankelijk van de optie die door de klant is geselecteerd (Standaard, Express of ophaalpunt) en het grondgebied waar de bestelling wordt bezorgd.

5,1. Leveringsvoorwaarden
De verkoper wijst de volgende transportondernemer toe met de taak van het vervoer van de goederen:
 
Denemarken
DPD
TNT
 
 
Alle bestellingen die zijn geplaatst op een vrijdag, zaterdag, zondag of een feestdag in Nederland zullen op de volgende maandag of op de eerstvolgende werkdag worden verwerkt. De levertermijnen zijn uitgedrukt in werkdagen en variëren afhankelijk van de bestemming van de goederen. Onverminderd de bepalingen die hierin voorgaand zijn beschreven en uitsluitend ter informatie, is de geschatte aflevertermijn die in het algemeen is vastgesteld voor de verschillende vormen van levering, als volgt:

- 4 (vier) werkdagen voor “Express” leveringen op adressen in Nederland vanaf de bevestiging van de bestelling van de klant door de verkoper. Om te kunnen profiteren van “Express” leveringen, moet de bestelling voor 12 uur zijn geplaatst door de klant en zijn bevestigd door de verkoper.
 
- 5 (vijf) werkdagen in het geval van “Standaard” leveringen op adressen in Nederland vanaf de bevestiging van de bestelling van de klant door de verkoper.

- 7 (zeven) werkdagen in het geval van leveringen via een afhaalpunt op adressen in Nederland vanaf de bevestiging van de bestelling van de klant door de verkoper.
 
Tijdens de uitverkoop/actieperiode kunnen de levertijden langer zijn dan die zoals gewoonlijk worden vermeld. Indien de klant meer dan één artikel bestelt, kunnen verschillende pakketten op verschillende data worden bezorgd.
 
Het overschrijden van de levertijd geeft an sich geen recht op schadevergoeding.
 

5,2. Voor het volgen van een levering na afgifte van een bevestiging, zal aan de klant een trackingnummer worden verstrekt om het voor de laatste mogelijk te maken de voortgang van de levering van zijn/haar bestelling te volgen. De klant kan ofwel:

- klikken op een hyperlink met de bevestiging van de bestelling, of - het trackingnummer van zijn/haar bestelling in het daartoe bestemde veld typen op de website van de vervoerder alsmede de postcode van het afleveradres.

5,3. Overhandiging van het pakket aan de klant
Bij de “Express” levering worden de bestelde goederen afgeleverd op het persoonlijke adres van de klant, ongeacht de locatie, zoals een verdieping, indien de bezorger is voorzien van de benodigde toegangscodes of de vereiste toegang heeft om de goederen af te leveren.
 
Bij de “Express” levering van het pakket wordt een afleveringsbon aan de klant overhandigd die wordt verzocht het te ondertekenen. In het geval dat het onmogelijk is het pakket om ongeacht welke reden (bijv. de afwezigheid van de klant, onjuist afleveradres, het adres kan niet worden gevonden, enz.) af te leveren, stuurt de bezorger een code aan de verkoper voor het niet kunnen afleveren en een laat een bericht achter bij de klant waarin staat dat hij/zij heeft geprobeerd het pakket te af te leveren en hoe de aflevering kan worden voltooid. Indien de klant zijn pakket niet binnen 10 dagen nadat het bericht is achtergelaten afhaalt door overlegging van zijn/haar identiteitsbewijs, zal het pakket aan de verkoper worden geretourneerd.
 
Bij de “Standaard” levering wordt het pakket aan de klant overhandigd zonder dat hij/zij erom gevraagd wordt het te ondertekenen. In het geval dat het onmogelijk is het pakket om ongeacht welke reden (bijv. de afwezigheid van de klant, onjuist afleveradres, het adres kan niet worden gevonden, enz.) af te leveren, stuurt de bezorger een code aan de verkoper voor het niet kunnen afleveren en een laat een bericht achter bij de klant waarin staat dat hij/zij heeft geprobeerd het pakket te af te leveren en hoe de aflevering kan worden voltooid. Indien de klant zijn pakket niet binnen 10 dagen afhaalt door overlegging van zijn/haar identiteitsbewijs, zal het pakket aan de verkoper worden geretourneerd. De klantenservice neemt contact op met de klant om te bepalen of deze liever een nieuwe afleverafspraak maakt of terugbetaald wil worden.
 
 
De goederen zijn de verantwoordelijkheid van de klant vanaf het moment van voltooiing van de levering.
 

ARTIKEL 6. Garanties

Met uitzondering van goederen die op verzoek van de klant zijn gepersonaliseerd, kunnen goederen die via de website zijn verkocht worden omgeruild of terugbetaald onder de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst en overeenkomstig het toepasselijk recht voor deze overeenkomst.

6,1. Het recht van de klant om van gedachten te veranderen
De klant kan vanaf de datum waarop hij/zij de bestelling plaatst één of meerdere items die onderdeel uitmaken die bestelling annuleren en verzoeken om terugbetaling hiervan onder de hieronder vermelde bepalingen.
 
 
Indien een klant bepaalde items uit een bestelling wil annuleren, heeft hij/zij 30 (dertig) dagen, gerekend na aflevering van alle goederen die onderdeel uitmaken van die bestelling, de tijd om dat te doen. De klant retourneert de bestelde producten voor zijn rekening door de instructies te volgen die op het retourlabel staan vermeld dat meegeleverd wordt in het afleverpakket. Deze zullen verderop nader worden toegelicht. In het geval dat de klant het retourlabel verliest, dient hij/zij contact op te nemen met de klantenservice via het vooraf ingevulde formulier : Neem contact op met ons via de website https://www.roxy-netherlands.nl/ onder het kopje klantenservice of door een e-mail te sturen naar service.client@roxy-europe.com.
 
 
“1. Na te hebben geverifieerd dat de voorwaarden voor retourzendingen zijn gerespecteerd, moet de klant de te retourneren producten zorgvuldig verpakken in een pakket naar keuze en ervoor zorgen dat het pakket goed met plakband wordt gesloten.
 
2. De in het afleverpakket meegeleverde retourlabel moet op het pakket met de te retourneren goederen worden geplakt.
In het geval dat de te retourneren goederen afkomstig zijn van verschillende bestellingen, moet de klant alle afzonderlijke retourlabels zoals in eerste instantie werden meegeleverd bij de geleverde pakketten, op het retourpakket plakken.
 
3. De producten die door de klant aan de verkoper worden geretourneerd, moeten worden geadresseerd aan:
 
MAGAZIJN 16
Service Retour
OUDEDIJK 1 - KAAI 1548
9130 KALLO
BELGIË
 
Het staat de klant vrij de vervoerder van zijn/haar keuze te gebruiken.
De transportkosten voor het retourpakket zijn voor rekening van de klant.
 
4. De verkoper gaat pas over tot terugbetaling aan de klant middels terugstorting van het tegoed binnen 2 tot 3 dagen (vertraging kan verschillen al naargelang de bank) op de bankrekening zoals gebruikt door de klant om de producten te bestellen, nadat de verkoper de goederen retour heeft ontvangen of wanneer de klant bewijs heeft geleverd voor het retourneren van de goederen, naargelang welke situatie zich het eerst voordoet.
 
De annulering door de klant van zijn/haar bestelling kan alleen in beschouwing worden genomen wanneer de goederen waarvoor de klant om terugbetaling van de verkoper verzoekt onverwijld zijn geretourneerd aan de verkoper en wanneer dit gebeurd is in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder omschreven in artikel
 
6.2 Wettelijke rechten voor producten die niet aan de voorschriften voldoen
Uit hoofde van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek moeten de geleverde goederen in overeenstemming zijn met deze overeenkomst. Aanspraak door de klant op een garantie met betrekking tot deze overeenkomst heeft geen enkele invloed op eventuele statutaire rechten of vorderingen die de klant kan hebben.
                   

The Vendor shall be entitled to modify the sale prices of its goods at any time. Should one or more taxes or compulsory levies be imposed or modified from time to time, whether upwards or downwards, such changes may be passed on as part of the sale price of the goods on offer on the Web Site.

 
However, the Vendor shall only charge the Customer the prices and taxes indicated to the Customer set out in the Acknowledgement. Moreover, the Customer shall be informed of the costs of shipping and delivering their Orders upon checking their shopping baskets and upon placing their Orders.


3.3. Discounts

Any special offers, promotional deals and money-off vouchers (hereinafter the “Discounts”) shall only be valid during the period of validity and subject to the conditions of each offer. Discounts may not under any circumstance be converted into a sum of money which is reimbursable or payable to the Customer.


Discounts may only be used by the Customer to whom they are granted and shall not be transferable to third parties. They shall be subtracted from the value of the Customer’s Order including VAT but excluding the costs of shipping and delivering the Order. Unless otherwise mentioned in a specific Discount offer, the Customer shall be barred from using several Discounts cumulatively when placing a given Order.

 
Where the Customer mentions his/her possession of several Discounts on the Web Site concurrently, the Customer shall only be able to use the Discount of the largest amount for the same Order.


3.4. Purchase vouchers

Any purchase vouchers which are acquired by a Customer in the course of prior purchases of goods from Roxy (hereinafter the “Purchase Vouchers”) may only be used by that Customer and shall not be transferable to third parties. They shall only be valid subject to the terms and conditions which are laid down by Roxy and disclosed to the Customer, such as those concerning their period of validity, and may only be redeemed against goods. Unless otherwise provided for by a given Purchase Voucher, Purchase Vouchers may not be used cumulatively with other Purchase Vouchers or with a Discount. Purchase Vouchers may not under any circumstance be converted into their cash equivalent and paid or reimbursed to the Customer.

 
The value of a Purchase Voucher must be used and consumed in full as part of a single Order and may not therefore be divided between several Orders.

 

Should the value of a Purchase Voucher be lower than the value of the goods the Customer wishes to order including VAT but excluding shipping and delivery costs, the Customer shall have to pay the difference between the two amounts involved as well as the shipping and delivery costs of the goods ordered.

 
Should the value of a Purchase Voucher be greater than the value of the goods the Customer wishes to order including VAT but excluding shipping and delivery costs, the Order shall not be accepted and the Customer shall be given the option to continue shopping by selecting additional items.


Should the value of a Purchase Voucher be equal to the value of the goods the Customer wishes to order including VAT but excluding shipping and delivery costs,  the Customer’s Order shall be accepted and the Customer shall only have to pay the shipping and delivery costs of the goods ordered.


If for any particular reason an Order is not accepted by the electronic payment validation server, the Customer shall be barred from using the Purchase Voucher during a period of 72 (seventy two) hours. Once this period has elapsed, the Purchase Voucher shall be reactivated and may be used by the Customer to place a new Order.


 
ARTICLE 4.Terms of payment

4.1. Payment currency

The currency used to pay for Orders shall be Euro (€).

 


4.2. Terms of payment

The Customer must pay for goods when it places the Order.  The Customer may pay for his/her Orders online using any of the following cards: Carte Bleue, Visa and Mastercard, and by providing his/her card number and expiration date, as well as the three last digits of the number shown on the back of his/her bank card.

 

An immediate reimbursement on the Customer’s bank account in case of unavailability of a good shall not give any right to compensation to the Customer.

 

4.2.1 Data processed by the Vendor

When paying for an Order, the Customer provides the Vendor with an implied warranty that he/she has the requisite authorisation to use the payment method he/she elected upon placing his/her Order. Any Acknowledgement issued by the Vendor shall be subject to approval of the Customer’s payment by the relevant electronic payment validation server. Should the Customer’s bank reject the payment, the Order shall not be accepted and there shall be no obligation on the Vendor to dispatch the goods. As part of the measures taken to prevent fraud over the Internet, the Vendor shall be entitled to transmit information concerning the Order and the Customer’s payment method to a third party for verification purposes.

 

The Vendor shall check any Orders which have been validated on the Web Site in conjunction with the bank in charge of handling the electronic payments. Thus the Vendor may verify any Order whose delivery address is different from the Customer’s billing address. In doing so, the Vendor may ask the Customer to provide further information and documents required for the Order to proceed: evidence of the fact that the Customer and/or the person whose name was provided does indeed reside at the delivery address, the Customer’s bank details, etc. These requests shall be forwarded to the Customer either by e-mail or over the telephone.
 
The bank account linked to the payment method used by the Customer shall be debited as from the finalisation of the Order by the Customer on the Web Site. The Vendor shall be entitled to suspend or cancel any Order and/or any delivery, whatever the nature or state of progress thereof, if any monies due by the Customer are not paid or if there are any other problems with the Customer’s payment. Should a Customer fail to pay or pay late for all or part of a previous Order, any subsequent Orders placed by the Customer may be refused and any pending deliveries for the Customer may be suspended. The Vendor shall notify the Customer of this situation.

4.2.2 Data processed by the bank handling the payments

For the purpose of ensuring the security, integrity and confidentiality of all payments made via the Web Site, the details of the Customer’s bank cards shall be encrypted using the SSL (Secure Socket Layer) protocol while they transit over the Internet.


The data set out in the Order shall be handled by Ogone and CIC, a French bank, under its sole responsibility, in order to authorise payment for the Order and analyse the banking transaction as part of the measures taken to combat credit card fraud.

 
Should any payment incident occur in connection with a fraudulent use of a bank card, the data set out on the corresponding Order shall be recorded in a payment incident file kept by Ogone and CIC bank (and paypal when applicable). Any wrong or inaccurate declaration as well as any anomaly may also be dealt with specifically by the bank.

 

 

ARTICLE 5. Delivery


For security reasons, and in a bid to prevent bank card fraud, the billing address and delivery address of any given Order must be located within the same territory, which must also be the territory listed in article 1.3 above.

 
The goods ordered shall be delivered by the transport operator to the postal address of the Customer set out in the Acknowledgement. The estimated delivery date shall be set out in the Acknowledgement depending on the delivery option chosen by the Customer (Standard, Express or collect point) and the territory to which the Order is being delivered.


5.1. Delivery terms

The Vendor shall entrust the following transport operator with the task of transporting the goods:

 

Country

Standard Shipping

Express Shipping

Collect point

Netherlands

DPD

TNT

Kiala

 

Any Orders which are placed on a Friday, Saturday, Sunday or a public holiday in the Netherlands shall be processed as of the following Monday or as of the next working day. The delivery timescales are expressed in working days and shall vary depending on the destination of the goods. Without prejudice to the provisions herein before and for information only, the estimated delivery times generally noted for the various forms of delivery are as follows:


- 4 working days for “Express” deliveries bound for addresses in the Netherlands as from the confirmation of the Customer’s Order by the Vendor. In order to benefit from Express delivery, the Order must be placed by the Customer and confirmed by the Vendor before midday.

 
- 5 working days in the case of “Standard” deliveries bound for addresses in the Netherlands as from the confirmation of the Customer’s Order by the Vendor.


- 7 working days in the case of “Collect point” deliveries bound for addresses in the Netherlands as from the confirmation of the Customer’s Order by the Vendor.

 

During the sales/promotion period, the delivery times may be longer than those usually noted. If the Customer orders more than one good, different packages will be able to be delivered on different dates.

                                                                                                                                                                                   

The simple overrun of the delivery time does not give any right to compensation.

 


5.2. Delivery tracking Upon issuing an Acknowledgement, an order tracking number shall be provided to the Customer to enable the latter to track the progress of the delivery of his/her Order. The Customer may either:


- Click on a hypertext link featuring the Order confirmation, or

- Type the order tracking number of his/her Order in the parcel tracking area of carrier’s web site as well as the postcode of the delivery address.


5.3. Presentation of the package to the Customer

Upon the “Express” delivery, the goods ordered shall be delivered to the Customer’s personal address, wherever the location, such as its floor, provided that the delivery person is provided with the entry codes or access which he or she requires to deliver the goods.

 
Upon the “Express” delivery of the package, a delivery note shall be presented to the Customer who shall be asked to sign it. Should it prove impossible to deliver the package to the Customer for any reason whatsoever (e.g. the Customer’s absence, incorrect delivery address, address cannot be found, etc.), the delivery person shall transmit a non-delivery code to the Vendor and shall leave a note to the Customer stating that he/she attempted to deliver the parcel and indicating the process for finalising the delivery. If the Customer doesn’t withdraw his packaging by presenting his ID card 10 days after the note leaved to the Customer, the packaging will be returned to the Vendor.

 

Upon the “Standard” delivery, the package shall be presented to the Customer who shall not be asked to sign it. Should it prove impossible to deliver the package to the Customer (e.g. the Customer’s absence, incorrect delivery address, address cannot be found, etc.), the delivery person shall transmit a non-delivery code to the Vendor and shall leave a note to the Customer stating that he/she attempted to deliver the parcel and indicating the process for finalizing the delivery. If the Customer doesn’t withdraw his packaging after 10 days, presenting his ID card, the packaging will be returned to the Vendor. The custom service will contact the Customer to establish whether he prefers to make a re-delivery or get reimbursed.

 

The goods will be the Customer’s responsibility from the completion of delivery.


ARTICLE 6. Warranties


With the exception of any goods which have been personalised at the Customer’s request, goods which are sold via the Web Site may be exchanged or refunded under the terms and conditions of this Agreement and subject to the applicable law of this Agreement.

6.1. The Customer’s right to change his/her mind

The Customer may from the date on which he/she places an Order cancel that Order in respect one or more of the goods that are the subject of that Order and request reimbursement for same subject to provisions set out below.

 
If the Customer wishes to cancel an Order in respect of certain good(s), he/she has 30 (thirty) days after delivering all the goods that are the subject of that Order to do it. The Customer returns at his expense the ordered products by following the instructions indicated on the return label which is in the delivered packaging, and detailed hereinafter. In the case the Customer loses the return label, he/she shall contact the customer service by using the pre-filed form : Contact us by the website http://www.roxy.nl/ section custom service or by writing to service.client@roxy-europe.com

 

“1. After have verified that the return conditions are respected, the Customer shall carefully pack the returned Products in the package of his choice and ensure that the package is securely closed with an adhesive tape.

                                         

2. The return label contained in the delivered package shall be sticked on the package containing the returned goods.

In the case the returned goods come from different orders, the Customer shall stick on the return-package all the different return labels initially provided in the delivered packages.

 

3. The products returned by the Customer to the Vendor shall be addressed to :

 

MAGAZIJN 16
Service Retour          
OUDEDIJK 1 - KAAI 1548
9130 KALLO
BELGIUM

The Customer is free to use the transporter of his/her choice.

The transport costs of the return package stay at the Customer’s charge.

 

4. The Vendor will withhold the reimbursement of the Customer by credit restituting on the bank account used by the Customer to order the products, within 2 to 3 days (variable delay according to the different banks) after the Vendor has collected the goods back or the Customer has supplied evidence of having sent back the goods, whichever of the two is the earliest.

 

The Customer’s cancellation of his/her Order shall only be taken into consideration provided that the goods for which the Customer is requesting reimbursement from the Vendor have been returned to the Vendor without undue delay and in keeping with the terms and conditions which are set out in article 6.3 below. Should this be the case, the Vendor shall reimburse the Customer by the same means of payment that the Customer used for the initial transaction unless expressly agreed otherwise.  In any event, the Customer will not incur any fees as a result of the reimbursement.

 

The Vendor may make a deduction from the reimbursement for loss in value of any goods supplied if the loss is the result of unnecessary handling by the Customer.

 

6.2 Legal rights for non conformity of the Products

Pursuant to Article 7:17 Dutch Civil Code the delivered goods must conform to this Agreement. Invoking a guarantee in this Agreement by the Customer, does not affect any statutory rights or claims the Customer may have.


6.3. Voorwaarden voor het retourneren van de goederen aan de verkoper

Wanneer goederen zijn gedekt door een specifieke garantie, worden de vervaldatum en de voorwaarden van de garantie in de omschrijving van de goederen gespecificeerd.


Alle goederen die door de klant aan de verkoper worden geretourneerd, moeten door de klant op de website zijn gekocht en aan de klant zijn geleverd. Ze moeten voor de wederverkoop hiervan in een perfecte staat worden geretourneerd (inclusief de originele verpakking, gebruiksaanwijzingen en accessoires, barcodes en het originele label), en vergezeld zijn van een retouretiket zoals bijgesloten in het geleverde pakket.

Alle goederen die door de klant aan de verkoper worden geretourneerd, moeten worden verzonden aan:


MAGAZIJN 16
Service Retour 
OUDEDIJK 1 - KAAI 1548
9130 KALLO
BELGIË

Goederen die aan de verkoper worden geretourneerd, worden vervoerd onder de verantwoordelijkheid van de klant. Daarom adviseert de verkoper de klant om de goederen te retourneren met een vervoerder die de mogelijkheid biedt om pakketten te volgen op hun route naar de verkoper. In het geval dat een klant geen gebruik maakt van een dergelijke vervoerder, en in het geval dat het door de klant verzonden pakket de verkoper niet bereikt, is het voor de verkoper onmogelijk de vervoerder ter verantwoording te roepen om het pakket met de goederen die aan de verkoper worden geretourneerd te lokaliseren.

 
De verzendkosten voor het retourneren van de goederen aan de verkoper zijn voor rekening van de klant. Behoudens het bepaalde in artikel 6.5 echter, zullen de verzendkosten voor het retourneren van de goederen door de verkoper worden terugbetaald op basis van het geldende 2e klasse of standaard posttarief in het land waar de klant woonachtig is in het geval van een fout of een anomalie in de omschrijving hiervan op het bestelformulier of in het geval van een fout van de verkoper met betrekking tot de aan de klant geleverde goederen zoals door deze besteld

 
Na ontvangst van het pakket met de door de klant geretourneerde goederen, zal de verkoper controleren of de geretourneerde goederen voldoen aan de gestelde voorwaarden evenals de reden van retour verifiëren. Indien de geretourneerde goederen niet in aanmerking komen voor omruiling of terugbetaling, dan zal de retourzending niet door de verkoper worden geaccepteerd en zullen de goederen aan de klant ter beschikking worden gesteld zodat ze afgehaald kunnen worden bij het magazijn van de verkoper, of op verzoek van de klant en voor zijn rekening binnen drie maanden na ontvangst door de verkoper aan laatstgenoemde worden geretourneerd.

 
6.4. Omruilingen

Eventuele verzoeken tot omruiling moeten binnen 30 (dertig) dagen gerekend vanaf de ontvangstdatum van de goederen worden ingediend door de klant en in overeenstemming zijn met de voorwaarden van artikel 6.3 hierboven. Mocht de klant één of meerdere goederen willen omruilen dan moeten er twee (2) fasen worden doorlopen: om in aanmerking te komen voor de restitutie moet de klant de goederen die hij/zij niet langer wenst op dezelfde wijze retourneren als voor een standaard retournering en een nieuwe bestelling plaatsen voor de goederen die de klant wenst te ontvangen.

 

6.5 Beschadigde, defecte of onjuiste goederen

Indien de klant de goederen wil retourneren vanwege eventuele defecten of een fout van de verkoper, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice voor nadere instructies hiertoe aan de hand het vooraf ingevulde formulier: Neem contact met ons op (via de website http://www.roxy.nl/ onder de rubriek klantenservice). Indien de klant hiertoe verzuimt, kan de verkoper de gemoeide verzendkosten voor het retourneren van de goederen niet restitueren.

 

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid


Indien de verkoper deze overeenkomst niet nakomt, is de verkoper verantwoordelijk voor alle door de klant ondervonden verlies of schade, die een voorzienbaar gevolg is van contractbreuk of nalatigheid van de verkoper. De verkoper is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar indien deze een duidelijk gevolg zijn van de contractbreuk van de verkoper of als deze door de partijen werden overwogen bij het plaatsen van de bestelling.

 

De verkoper levert uitsluitend goederen voor huishoudelijk en privégebruik. Dienovereenkomstig heeft de verkoper geen enkele aansprakelijkheid jegens de klant voor enig verlies van winst, inkomsten, zakenbelang of onderbreking van de bedrijfsvoering.

 

Niets in deze overeenkomst is bedoeld om de aansprakelijkheid van de verkoper uit te sluiten of te beperken voor:

 1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper;
 2. fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;
 3. en schending van de voorwaarden geïmpliceerd door paragraaf 12, 13, 14 en 15 van de wet op de verkoop van goederen van 1979; en
 4. defecte producten uit hoofde van de wet inzake consumentenbescherming van 1987.

 

De verkoper is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van of vertraging in de uitvoering van een of meer verplichtingen van de verkoper uit hoofde van deze overeenkomst die het gevolg zijn van een handeling of gebeurtenis buiten zijn redelijke controle.

 

Indien een handeling of een gebeurtenis plaatsvindt buiten de redelijke controle van de verkoper, die invloed heeft op de uitvoering van de verplichtingen van de verkoper uit hoofde van deze overeenkomst: a) neemt de verkoper contact op met de klant zodra dit redelijkerwijze mogelijk is om hem/haar in kennis te stellen; en b) zullen de verplichtingen van de verkoper uit hoofde van deze overeenkomst worden opgeschort en de uitvoeringstermijn worden verlengd voor de duur van de gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft. In dergelijke omstandigheden overlegt de verkoper een nieuwe leveringsdatum voor wanneer de gebeurtenis buiten zijn redelijke controle voorbij is.

 

De klant kan alle bestellingen annuleren die inherent zijn aan een gebeurtenis buiten de redelijke controle van de verkoper met een duur van meer dan 30 (dertig) dagen en kan een volledige terugbetaling ontvangen van alle reeds betaalde bedragen voor de goederen die onderdeel uitmaken van die bestelling en niet zijn geleverd.

 


ARTIKEL 8. Elektronische handtekening, bewijsmateriaal en elektronische opslag


De online verstrekking van de bankgegevens door de klant en de definitieve bevestiging van de bestelling gelden als bewijs van de integriteit van de bestelling en is aanleiding tot de aansprakelijkheid van de klant tot het betalen van het volledige bedrag van de bestelling.

 
De partijen komen overeen dat alle gegevens, informatie, dossiers, data en tijden waarop de website werd bekeken en waarop bestellingen werden geplaatst en alle andere gegevens die digitaal zijn verzonden tussen de partijen ontvankelijk en rechtsgeldig bewijsmateriaal vormen die afdwingbaar en bindend zijn voor de partijen en in een gerechtelijke procedure en dezelfde bewijskracht hebben als een onderhandse akte.

 
De partijen beloven de ontvankelijkheid, geldigheid, afdwingbaarheid of bewijskracht van de hiervoor genoemde elektronische gegevenselementen niet aan te vechten vanwege hun elektronische aard. Tenzij anders bewezen, zijn deze elementen op dezelfde wijze, uit hoofde van dezelfde bepalingen geldig en bindend voor de partijen en met dezelfde bewijskracht als elk document dat is opgesteld, ondertekend of schriftelijk opgeslagen. De verkoper zal zo lang als redelijkerwijs nodig alle bestelformulieren, bevestigingen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager opslaan om zo een integraal en duurzaam afschrift daarvan te behouden.

 


In het geval dat de klant kennis heeft genomen van frauduleus gebruik van zijn/haar bankpas door een derde partij, moet de klant de verkoper zo spoedig mogelijk informeren door een e-mail te sturen naar de klantenservice met vermelding van het nummer van de bankpas in kwestie en de datum van de bestelling, alsmede bewijs te leveren van zijn/haar identiteit. De verstrekking van deze informatie geeft geen aanleiding tot een recht op schadevergoeding van de klant noch tot enige verplichting van de verkoper tot terugbetaling aan de klant. In voorkomend geval kan de klant om compensatie of om terugbetaling verzoeken van de bank die zijn/haar bankkaart heeft afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetten en met de voorwaarden van de overeenkomst tussen de klant en de bank.

 

ARTIKEL 9: Algemeen

 

9.1          De klant kan alleen zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan een andere persoon overdragen als de verkoper schriftelijk instemt met een dergelijke overdracht. De verkoper kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te allen tijde overdragen.

 

9.2          Deze overeenkomst is tussen de verkoper en de klant. Geen enkele andere persoon heeft het recht deze voorwaarden af te dwingen.

 

9.3          Elk van de artikelen in deze overeenkomst is afzonderlijk geldig. Indien een rechtbank of een andere relevante autoriteit besluit dat een van hen onwettig of niet afdwingbaar blijkt, blijven de resterende paragrafen onverminderd van kracht.

 

9.4          Als de verkoper er niet in slaagt aan te dringen op de strikte naleving van een van de verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst, of als de verkoper zijn rechten jegens de klant niet afdwingt, of als de verkoper deze uitstelt, zal dit niet betekenen dat de verkoper heeft afgezien van zijn rechten jegens de klant, noch zal het betekenen dat de klant niet hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Als een verkoper afstand doet van zijn rechten op grond van deze overeenkomst, kan hij dit uitsluitendschriftelijk doen. Een verklaring van afstand door de verkoper ten aanzien van een verzuim van een klant vormt geen verklaring van afstand van een eventueel later verzuim.

 

 

ARTIKEL 10: Neem contact met ons op

Per e-mail: u kunt ons een e-mail sturen door op de link Mail ons te klikken of op het volgende e-mailadres service.client@roxy-europe.com .

Telefonisch: bel naar het gratis telefoonnummer van onze klantenservice: +31 85 8887 397

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00-12.30 uur en van 14.00-17.00 uur. Vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur.

 

Laatste update: 12 augustus 2015

 

Click hier om de verkoopwaarden als PDF document te downloaden.

Vind een winkel
Kies uw regio

Noord en Zuid-Amerika

  APAC/AZIË

   Europa

    Afrika

     Change your country

     Kies uw regio
     Klantenservice

     Er staat altijd een deskundige voor je klaar om je te helpen. We kunnen je niet adviseren over de pasvormen en maten maar je kunt ook gelijk je bestelling telefonisch doorgeven.

     Maandag tot en met donderdag 9.00 - 12.30 uur / 14.00 – 18.00 uur*
     Vrijdag 9.00 - 12.30 uur / 14.00 - 16.30 uur*

     *Met uitzondering van Franse feestdagen

     FAQ

     In dit gedeelte vind je gelijk een antwoord op de meest gestelde vragen.